Stanovisko predsedníctva ASDO k situácii ohľadom DPOH

Stanovisko predsedníctva ASDO k situácii ohľadom reklamnej kampane Divadla Pavla
Országha Hviezdoslava k divadelnej sezóne 2023/2024
Vzhľadom na turbulentnú verejnú diskusiu, ktorú vyvolalo zverejnenie reklamnej kampane
Divadla Pavla Országha Hviezdoslava k aktuálnej divadelnej sezóne, sa predsedníctvo
Asociácie slovenských divadiel a orchestrov rozhodlo vydať stanovisko, ktorým osvetľuje
niektoré dôležité fakty týkajúce sa fungovania verejných divadiel na Slovensku.
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava je neziskovou organizáciou, ktorej zakladateľom je
Hlavné mesto BraMslava. Ide o jediné divadlo na Slovensku, ktoré funguje ako nezisková
organizácia založená subjektom samosprávy s cieľom vytvorenia flexibilnejšieho
a slobodnejšieho právneho rámca pre fungovanie divadla financovaného prevažne
z verejných zdrojov. Na základe svojho schváleného a zverejneného štatútu DPOH n.o. okrem
iného „prináša odvážnu, atrakUvnu a modernú dramaturgiu, má jasne vyhranené umelecké
smerovanie, prináša témy minorít, marginalizovaných skupín a tém rozdeľujúcich spoločnosť
a živo reaguje na to, čo sa okolo nás deje“ (Preambula Štatútu neziskovej organizácie Divadlo
Pavla Országha Hviezdoslava n.o., dostupná na webe). DPOH n.o. pôsobí v budove DPOH na
základe nájomného zmluvného vzťahu. Štatutárnym orgánom DPOH n.o. je riaditeľ/-ka,
najvyšším orgánom je správna rada, ktorú menuje zakladateľ.
Asociácia slovenských divadiel a orchestrov ako organizácia združujúca 23 verejných divadiel
a orchestrov na Slovensku, ktorej je DPOH n.o. členom, týmto vyjadruje presvedčenie, že
divadlo sa dramaturgiou svojej aktuálnej sezóny aj kampaňou k nej drží svojho štatútu.
Hlavné mesto BraMslava ako zakladateľ n.o. nemá právomoc zasahovať do dramaturgie
divadla ani jej mediálnej prezentácie, pokiaľ ňou n.o. neporušuje svoj štatút, vzájomné
zmluvné vzťahy alebo vyššie právne predpisy. Ani jeden z týchto prípadov podľa dostupných
informácií nenastal.
Z vyššie uvedených dôvodov Asociácia slovenských divadiel a orchestrov považuje požiadavku
na odvolanie riaditeľky divadla za neoprávnenú a vyjadruje znepokojenie nad politizáciou
verejnej diskusie, ktorú činnosť divadla vyvolala.