Infozákon

Prístup k informáciám

Ak žiadate informácie:

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Starého divadla Karola Spišáka v Nitre o poskytovaní informácií   v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ul. 7. pešieho pluku 41, 949 01 Nitra
 • písomne osobným doručením do podateľne SdKSvN
 • telefonicky:  037/ 6525003
 • elektronickou poštou na adresu: riaditel@sdn.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 hod.. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník

spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.9. 2015

Rozmnožovanie:

 • 1 strana čiernobiela kópia 0,03 €

Informácia poskytnutá na CD – nosiči

 • 1 ks CD – nosič a obal 1,50 €
 • 1 ks DVD – nosič a obal 3,00 €

Informácia poskytnutá e – mailom zadarmo

 

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC

 • 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05 €
 • 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10 €

Odosielanie informácií poštou:

 • podľa Cenníka Slovenskej pošty š.p.

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácii výšku 1,66 € bude SdKSvN poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne SdKSvN, alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie

 

Zmluvy od 31.3.2022 TU

Informácia o spracovaní osobných údajov SdKSvN 18/2018 Z. z. a GDPR TU

Organizačná štruktúra 01.05.2023 TU

Zriaďovacia listina a dodatky TU

Smernica o vybavovaní protispoločenskej činnosti 2019 TU

Smernica o postupe pri vybavovaní sťažností TU

Staré divadlo Karola Spišáka  v Nitre realizuje projekt IROP PO7-SC77-2021-75  “Modernizácia zvukovej, svetelnej  techniky a zvýšenie hygienických štandardov Starého divadla Karola Spišáka v Nitre“ TU

Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Faktúry | december 2023 Stiahnuť pdf
Faktúry | január 2024 Stiahnuť pdf
Faktúry | február 2024 Stiahnuť pdf
Faktúry | marec 2024 Stiahnuť pdf
Faktúry | apríl 2024 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Objednávky | 10. január 2024 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. január 2024 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. január 2024 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. február 2024 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. február 2024 Stiahnuť pdf
Objednávky | 29. február 2024 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. marec 2024 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. marec 2024 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. marec 2024 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. apríl 2024 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. apríl 2024 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. apríl 2024 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. máj 2024 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Na tento rok nie su v tejto kategórií zadané žiadne dokumenty.
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Zriaďovacia listina Stiahnuť pdf
Informácie o spracúvaní osobných údajov – GDPR Stiahnuť pdf
Smernica o vybavovani protispoločenskej činnosti 2019 Stiahnuť pdf
Smernica O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ Stiahnuť pdf
Organizačná štruktúra k 01.05.2023 Stiahnuť pdf
Všeobecné obchodné podmienky SdKŠvN Stiahnuť pdf
Zásady ochrany osobných údajov Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Správa o činnosti a hospodárení SDKSvN za rok 2023 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Na tento rok nie su v tejto kategórií zadané žiadne dokumenty.
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Na tento rok nie su v tejto kategórií zadané žiadne dokumenty.