Infozákon

Prístup k informáciám

Ak žiadate informácie:

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Starého divadla Karola Spišáka v Nitre o poskytovaní informácií   v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ul. 7. pešieho pluku 41, 949 01 Nitra
 • písomne osobným doručením do podateľne SDKSvN
 • telefonicky:  037/ 6525003
 • elektronickou poštou na adresu: riaditel@sdn.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 hod.. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník

spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.9. 2015

Rozmnožovanie:

 • 1 strana čiernobiela kópia 0,03 €

Informácia poskytnutá na CD – nosiči

 • 1 ks CD – nosič a obal 1,50 €
 • 1 ks DVD – nosič a obal 3,00 €

Informácia poskytnutá e – mailom zadarmo

 

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC

 • 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05 €
 • 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10 €

Odosielanie informácií poštou:

 • podľa Cenníka Slovenskej pošty š.p.

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácii výšku 1,66 € bude SDKSvN poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne SDKSvN, alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.

Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Faktúry | december 2018 Stiahnuť pdf
Faktúry | január 2019 Stiahnuť pdf
Faktúry | február 2019 Stiahnuť pdf
Faktúry | marec 2019 Stiahnuť pdf
Faktúry | apríl 2019 Stiahnuť pdf
Faktúry | máj 2019 Stiahnuť pdf
Faktúry | jún 2019 Stiahnuť pdf
Faktúry | júl 2019 Stiahnuť pdf
Faktúry | august 2019 Stiahnuť pdf
Faktúry | september 2019 Stiahnuť pdf
Faktúry | október 2019 Stiahnuť pdf
Faktúry | november 2019 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Objednávky | 10. január 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. január 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. január 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. február 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. február 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 28. február 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. marec 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. marec 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. marec 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. apríl 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 24. apríl 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. apríl 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. máj 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. máj 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. máj 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. jún 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. jún 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. jún 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. júl 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. júl 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. júl 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. august 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. august 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. august 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. september 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. september 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. september 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. október 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. október 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. október 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. november 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. november 2019 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. november 2019 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Na tento rok nie su v tejto kategórií zadané žiadne dokumenty.
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Na tento rok nie su v tejto kategórií zadané žiadne dokumenty.
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Kúpna zmluva – Dubravay Stiahnuť pdf
OZ StArt Stiahnuť pdf
Stavivo s.r.o. Stiahnuť pdf
Zmluva o prenájme nádob a vývoze triedeného odpadu č.190196 Stiahnuť pdf
Gymnázium Párovská Stiahnuť pdf
Rodičovské združenie pri CVČ Domino Stiahnuť pdf
Súkromná základná umelecká škola Stiahnuť pdf
Robert Mistrík Stiahnuť pdf
Pronetis 2019 Stiahnuť pdf
Jánsky s.r.o. Stiahnuť pdf
Mesto Nitra zmluva o spolupráci 2019 Stiahnuť pdf
dm drogerie markt s.r.o. Stiahnuť pdf
Zmluva o spolupráci UNMS 002488_2019 Stiahnuť pdf
PONITRANCI Stiahnuť pdf
SPDDD Úsmev ako dar, o.z. Stiahnuť pdf
ZŠ Fatranská Stiahnuť pdf
Zmluva nájom do 12 2019 Stiahnuť pdf
3T-Tri Tvorivé Tvory Stiahnuť pdf
SZUŠ-ART PEGAS Stiahnuť pdf
Divadlo Maska Stiahnuť pdf
Súkromné konzervatórium Stiahnuť pdf
Syphon Stiahnuť pdf
Dohoda o spolupráci Divadelná Nitra 2019 Stiahnuť pdf
Venron, s.r.o. Stiahnuť pdf
Súkromná základná umelecká škola Stiahnuť pdf
Zmluva o dielo-GEMEX Stiahnuť pdf
Kooperativa – úrazové Stiahnuť pdf
Kooperativa – PZP Stiahnuť pdf
Kooperativa – majetok Stiahnuť pdf
Kooperativa – havarijné poistenie Stiahnuť pdf
Hot Jazz s.r.o. | Suma: 600,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
3T – Tri Tvorivé Tvory | Suma: 450,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Martin Zimanyi | Suma: 600,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Viliam Solčáni | Dohoda o spolupráci pri príprave Divadelného trhu v SDKSvN Stiahnuť pdf
CAF | Dohoda o ukončení zmluvy Stiahnuť pdf