Infozákon

Prístup k informáciám

Ak žiadate informácie:

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Starého divadla Karola Spišáka v Nitre o poskytovaní informácií   v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ul. 7. pešieho pluku 41, 949 01 Nitra
 • písomne osobným doručením do podateľne SDKSvN
 • telefonicky:  037/ 6525003
 • elektronickou poštou na adresu: riaditel@sdn.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 hod.. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník

spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.9. 2015

Rozmnožovanie:

 • 1 strana čiernobiela kópia 0,03 €

Informácia poskytnutá na CD – nosiči

 • 1 ks CD – nosič a obal 1,50 €
 • 1 ks DVD – nosič a obal 3,00 €

Informácia poskytnutá e – mailom zadarmo

 

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC

 • 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05 €
 • 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10 €

Odosielanie informácií poštou:

 • podľa Cenníka Slovenskej pošty š.p.

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácii výšku 1,66 € bude SDKSvN poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne SDKSvN, alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie

 

Informácia o spracovaní osobných údajov SDKSvN 18/2018 Z. z. a GDPR TU

Organizačná štruktúra 01.10.2021 TU

Zriaďovacia listina a dodatky TU

Smernica o vybavovaní protispoločenskej činnosti 2019 TU

Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Faktúry | december 2020 Stiahnuť pdf
Faktúry | január 2021 Stiahnuť pdf
Faktúry | február 2021 Stiahnuť pdf
Faktúry | marec 2021 Stiahnuť pdf
Faktúry | apríl 2021 Stiahnuť pdf
Faktúry | máj 2021 Stiahnuť pdf
Faktúry | jún 2021 Stiahnuť pdf
Faktúry | júl 2021 Stiahnuť pdf
Faktúry | august 2021 Stiahnuť pdf
Faktúry | september 2021 Stiahnuť pdf
Faktúry | október 2021 Stiahnuť pdf
Faktúry | november 2021 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Objednávky | 10. január 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. január 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. január 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. február 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. február 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 28. február 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. marec 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. marec 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. marec 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. apríl 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. apríl 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. apríl 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. máj 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. máj 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. máj 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. jún 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. jún 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. jún 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. júl 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. júl 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. júl 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. august 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. august 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. august 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. september 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. september 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. september 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. október 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. október 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. október 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. november 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. november 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. november 2021 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. december 2021 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
VO výzva 2022 BOZP a PO technik Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Zriaďovacia listina Stiahnuť pdf
Informácie o spracúvaní osobných údajov – GDPR Stiahnuť pdf
Smernica o vybavovani protispoločenskej činnosti 2019 Stiahnuť pdf
Organizačná štruktúra k 01.10.2021 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Na tento rok nie su v tejto kategórií zadané žiadne dokumenty.
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
DOXX – Dodatok č. 1 Stiahnuť pdf
Dohoda o ukončení zmluvy SND Stiahnuť pdf
Činnosť BOZP a PO technika 2021 Stiahnuť pdf
Zmluva NOC Bratislava a SDKSvN 2021 Stiahnuť pdf
Rámcová dohoda 2021 – Jánsky s.r.o. Stiahnuť pdf
Zmluva o dielo č. 2/2021 – Pronetis, s.r.o. Stiahnuť pdf
Zmluva RTVS Doktor Faust Stiahnuť pdf
Doxx – Stravné lístky, spol. s.r.o. Stiahnuť pdf
Zmluva o výpožičke SOSP Stiahnuť pdf
Zmluva NOC Bratislava Stiahnuť pdf
Zmluva Divadelný ústav Stiahnuť pdf
Zmluva Mesto Nitra 2021 Stiahnuť pdf
Kúpna zmluva OA Renault Thalia Stiahnuť pdf
Internet KD Močenok Stiahnuť pdf
Mesto Nitra – Luskáčik Stiahnuť pdf
ENERGO ukončenie zmluvy 331E 2014 Stiahnuť pdf
ENERGO ukončenie zmluvy 331T 2014 Stiahnuť pdf
Dodatok č. 2 – Kooperativa poistenie majetku Stiahnuť pdf
NSK Zmluva o preúčtovaní spotreby el.energie a plynu Stiahnuť pdf
Zmluva Mesto Nitra – Pocta Pribinovi Stiahnuť pdf
FPU Hora volá – ukončenie spolupráce Stiahnuť pdf
Kremnické Gagy 2021 Stiahnuť pdf
FPU Nebo patrí všetkým Stiahnuť pdf
Zmluva o poskytovaní služieb restART BA s.r.o. Stiahnuť pdf
Licenčná zmluva Dramox Stiahnuť pdf
Zmluva o zapožičaní výstavy „Z rozprávky do rozprávky“ Stiahnuť pdf
Dodatok č. 3 – Kooperativa poistenie majetku Stiahnuť pdf
Divadelná Nitra 2021 Stiahnuť pdf
Dodatok č. 1 – Zmluva o výpožičke č. 16/2021 Stiahnuť pdf
Zmluva SND – Luskáčik Stiahnuť pdf
Zmluva Veľká továreň na slová – Toruň Stiahnuť pdf
Mandátna zmluva na spoluprácu IROP Stiahnuť pdf
Zmluva o spolupráci NOC do 30.9.2023 Stiahnuť pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o zapožičaní výstavy „Z rozprávky do rozprávky“ Stiahnuť pdf