Infozákon

Prístup k informáciám

Ak žiadate informácie:

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Starého divadla Karola Spišáka v Nitre o poskytovaní informácií   v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ul. 7. pešieho pluku 41, 949 01 Nitra
 • písomne osobným doručením do podateľne SDKSvN
 • telefonicky: 037/ 6525003
 • elektronickou poštou na adresu: riaditel@sdn.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 hod.. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník

spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.9. 2015

Rozmnožovanie:

 • 1 strana čiernobiela kópia 0,03 €

Informácia poskytnutá na CD – nosiči

 • 1 ks CD – nosič a obal 1,50 €
 • 1 ks DVD – nosič a obal 3,00 €

Informácia poskytnutá e – mailom zadarmo

 

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC

 • 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05 €
 • 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10 €

Odosielanie informácií poštou:

 • podľa Cenníka Slovenskej pošty š.p.

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácii výšku 1,66 € bude SDKSvN poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne SDKSvN, alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.

Dátum zverejneniaNázov dokumentu
Faktúry | december 2018Stiahnuť pdf
Faktúry | január 2019Stiahnuť pdf
Faktúry | február 2019Stiahnuť pdf
Faktúry | marec 2019Stiahnuť pdf
Faktúry | apríl 2019Stiahnuť pdf
Faktúry | máj 2019Stiahnuť pdf
Faktúry | jún 2019Stiahnuť pdf
Faktúry | júl 2019Stiahnuť pdf
Faktúry | august 2019Stiahnuť pdf
Faktúry | september 2019Stiahnuť pdf
Dátum zverejneniaNázov dokumentu
Objednávky | 10. január 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. január 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. január 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. február 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. február 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 28. február 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. marec 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. marec 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. marec 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. apríl 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 24. apríl 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. apríl 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. máj 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. máj 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. máj 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. jún 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. jún 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. jún 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. júl 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. júl 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. júl 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. august 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. august 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. august 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. september 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. september 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. september 2019Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. október 2019Stiahnuť pdf
Dátum zverejneniaNázov dokumentu
Na tento rok nie su v tejto kategórií zadané žiadne dokumenty.
Dátum zverejneniaNázov dokumentu
Vyhodnotenie činnosti rok 2018Stiahnuť pdf
Dátum zverejneniaNázov dokumentu
Kúpna zmluva – DubravayStiahnuť pdf
OZ StArtStiahnuť pdf
Stavivo s.r.o.Stiahnuť pdf
Zmluva o prenájme nádob a vývoze triedeného odpadu č.190196Stiahnuť pdf
Gymnázium PárovskáStiahnuť pdf
Rodičovské združenie pri CVČ DominoStiahnuť pdf
Súkromná základná umelecká školaStiahnuť pdf
Robert MistríkStiahnuť pdf
Pronetis 2019Stiahnuť pdf
Jánsky s.r.o.Stiahnuť pdf
Mesto Nitra zmluva o spolupráci 2019Stiahnuť pdf
dm drogerie markt s.r.o.Stiahnuť pdf
Zmluva o spolupráci UNMS 002488_2019Stiahnuť pdf
PONITRANCIStiahnuť pdf
SPDDD Úsmev ako dar, o.z.Stiahnuť pdf
ZŠ FatranskáStiahnuť pdf
Zmluva nájom do 12 2019Stiahnuť pdf
3T-Tri Tvorivé TvoryStiahnuť pdf
SZUŠ-ART PEGASStiahnuť pdf
Divadlo MaskaStiahnuť pdf
Súkromné konzervatóriumStiahnuť pdf
SyphonStiahnuť pdf
Dohoda o spolupráci Divadelná Nitra 2019Stiahnuť pdf
Venron, s.r.o.Stiahnuť pdf
Súkromná základná umelecká školaStiahnuť pdf
Zmluva o dielo-GEMEXStiahnuť pdf
Kooperativa – úrazovéStiahnuť pdf
Kooperativa – PZPStiahnuť pdf
Kooperativa – majetokStiahnuť pdf
Kooperativa – havarijné poistenieStiahnuť pdf