Rudolf Rabatin – Rezonancie

Autor výstavy: Rudolf Rabatin

Názov výstavy:  Rezonancie

Inštalácia výstavy: 7.9.2023 /štvrtok/

Vernisáž výstavy: 8.9. 2023 /piatok/

Termín výstavy: 8.9. –  31.10.2023

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

 

REZONANCIE

v tvorbe maliara Rudolfa Rabatina

Popradský maliar, galerista, výtvarný pedagóg Rudolf Rabatin, osobnosť, ktorá v oblasti komorného maliarstva pôsobí na slovenskej výtvarnej scéne od obdobia začiatku 70-tych rokov 20.  storočia.

Abstraktné maliarske podanie je pre Rabatinovu tvorbu charakteristické. Čitateľnosť jeho rukopisu je osobitá a nezameniteľná nielen vo výbere motivickej skladby diel, ale i v kompozičnom riešení plochy plátna a farebnosti a to nielen v prírodných, ale i hudobných artefaktoch.

Autor v posledných rokoch svojej tvorby transponuje vlastnosti hudby do vizuálnej maliarskej podoby – orfizmu. Inšpirácia hudbou čiastočne vyplýva z jeho osobnej skúsenosti napr. interpretácie klavírnych skladieb  svetových skladateľov v ktorých rezonujú maliarske vyznania Rabatina.

Z nich spomeniem artefakty z rokov 2021 – 2022 Klavírny koncert, Sogeto cavato, Andante, Forte. V nich skúma a porovnáva dve médiá – hudbu a vizuálne umenie a z toho dôvodu sa programovo venuje tejto komparácii s cieľom nájsť styčné body týchto dvoch rozdielnych médií.

Tvorba autora je charakteristická sugestívnymi emociálnymi poryvmi, ktoré rezonujú s jeho bytostným maliarskym vnímaním a pretlmočním.  Z reálnych situácií prechádza do sfér, v ktorých sa prelína realita s interdimenzionálnym súzvukom súčasného diania i života.

Sú to jeho vnútorné výpovede i posolstvá.  Rabatin je vo svojej tvorbe oddaný Spišu, najmä Tatrám a ako sám hovorí, tatranské kompozície sú náladovou kontempláciou prírody, jej takmer impresionistickým záznamom so zachytením atmosféry a živlov, ktoré ju ovládajú. Umenie teda s nami komunikuje.

Autor sa narodil 9.12.1954 v Krompachoch. Je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde študoval na Katedre výtvarnej výchovy pod vedením prof. Štefana Hapáka a Doc. Ivana Šafranka.

Popri maliarskej voľnej tvorby Rudolf Rabatin od konca 90-tych rokov 20. storočia zastával veľmi dôležité postavenie v rámci kultúrno – spoločenských aktivít v oblasti výtvarnej kultúry a umenia, ktoré presiahli rámec  Spišského regiónu.

Spomeniem tie najdôležitejšie: od roku 1989 do roku 1996 pôsobil vo funkcii riaditeľa Tatranskej galérie v Poprade, kedy sa podieľal na edičnej a vydavateľskej činnosti Tatranskej galérie.

V roku 1992 bol iniciátorom odvážneho galerijného projektu starej Elektrárne v Poprade. Taktiež bol manažérom domácich a medzinárodných umeleckých aktivít a spoluzakladateľom Domu fotografie v Poprade 1993. Založil tiež Občianske združenie Výchova umením. Takmer  štvrťstoročie, od roku 1999, pôsobil ako pedagóg na Základnej umeleckej škole v Poprade.

Autor do súčasného obdobia realizoval množstvo individuálnych výstav na Slovensku i v zahraničí, súčasne svoju tvorbu prezentoval takmer na všetkých kolektívnych spolkových výstavách najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave, založenej v roku 1921, ktorej je členom. Diela autora sa nachádzajú v galerijných a muzeálnych fondoch, tiež v súkromných zbierkach milovníkov umenia na Slovensku a v zahraničí.  Rudolf Rabatin žije a tvorí v Poprade.

 

Nitra 8.9. 2023                                 PhDr. Marta Hučková Kocianová