Úsmev ako dar v Nitre oslavuje 20 rokov

Úsmev ako dar v Nitre oslavuje 20 rokov počas koncertu, ktorý treba počúvať srdcom – Najmilší koncert roka

Nie sú profesionáli, no ich umelecké vystúpenia majú v sebe odhodlanie a túžbu niečo dokázať. Deti z Centier pre deti a rodiny (bývalých detských domovov) a náhradných rodín. Aj tento rok vystúpia na Najmilšom koncerte roka spoločnosti Úsmev ako dar.

Už po 29. krát organizuje spoločnosť Úsmev ako dar prehliadku umeleckých talentov detí z Centier pre deti a rodiny a náhradných rodín – Najmilší koncert roka. Celoslovenskému reprezentatívnemu kolu predchádza 5 regionálnych kôl, v rámci ktorých sa predstavia nadané deti z jednotlivých krajov. Regionálna prehliadka pre Nitriansky kraj sa uskutoční dňa

5. mája 2019 o 15.00 hod. v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

      Počas nedeľného popoludnia tu deti z Centier pre deti a rodiny a náhradných rodín predvedú svoj talent v oblasti spevu, tanca, prednesu poézie, prózy, hry na hudobnom nástroji či dramatickej tvorby. Chvíle strávené na pódiu sú pre ne nezabudnuteľným zážitkom i odmenou za vynaložené úsilie, ktoré svojim umeleckým číslam venovali. Najlepšie individuálne a skupinové čísla zaradí odborná porota do záverečnej celoslovenskej prehliadky, ktorá sa uskutoční dňa 28. mája 2019 v Bratislave.

Na Najmilšom koncerte roka v Nitre vystúpi približne 50 detí zo 6 centier pre deti a rodiny,  1 reedukačného centra a náhradných rodín.

Podujatia sa zúčastnia zariadenia: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Centrum pre deti a rodiny Topoľčany, Centrum pre deti a rodiny Levice, Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže, Centrum pre deti a rodiny Kolárovo, Centrum pre deti a rodiny Štúrovo, Reedukačné centrum Vráble.

Prítomných bude koncertom sprevádzať moderátor Roman Juraško. Nádejných mladých umelcov príde podporiť aj skupina DESmod, aby svojím vystúpením obohatila program a utvrdila deti v tom, že robiť umenie má zmysel.

Detstvo detí vyrastajúcich bez podpory vlastných rodičov je náročné. No rovnako tak, ako všetky deti  aj ony chcú byť vypočuté, ocenené a prijaté. V tomto sa od svojich rovesníkov z rodín vôbec nelíšia. Hoci svojich najbližších v hľadisku pravdepodobne neuvidia, zážitok z vystúpenia im určite dodá istotu a chuť vystúpiť z vlastného tieňa. Predseda nitrianskej pobočky Úsmevu ako dar Roman Hajdák ešte dodáva:

„Na začiatku sme chceli prostredníctvom koncertu predstaviť detské talenty, ale postupne sme zistili, že umenie je aj prostriedok na liečenie detskej dušičky, prostredníctvom svojich vystúpení deti získavajú späť stratenú sebaistotu a sebadôveru. Tento koncert tak nenápadným a svojským spôsobom pomáha deťom sa realizovať a smeruje ich k životným cieľom. Veď túžba po umení a sebaprezentovaní je v každom z nás.“

 Koncert je tiež formou poďakovania priateľom, sponzorom a podporovateľom, nakoľko tento rok regionálna pobočka Úsmev ako dar v Nitre oslavuje 20 rokov.  Jej oficiálne založenie iniciovali dobrovoľníci z Úsmevu i samotné deti z detských domovov, ktoré už „úsmevákov“ poznali a predstava, že sa s nimi budú môcť stretávať častejšie a intenzívnejšie, ich nenechala ľahostajnými. Obojstranné nadšenie vyústilo v roku 1999 do vzniku regionálnej pobočky, ktorá pomáha už dvadsať rokov a stále s rovnakým nasadením plní svoje poslanie.

Pobočka dnes rôznymi aktivitami a projektmi zastrešuje približne 500 detí  s nariadenou ústavnou starostlivosťou v Nitrianskom kraji. Počas jej existencie sa tamojším pracovníkom podarilo zorganizovať mnoho športových, kultúrnych a iných rozvojových podujatí. Priniesli deťom so skúsenosťou odmietnutia od tých najbližších trvalú podporu a bezpečie priateľského vzťahu. Podieľajú sa na sanácii rodinného prostredia ohrozených detí aj tých, ktoré už z rodiny vyňaté boli, a pomáhajú tak zachovať to, čo je deťom najvlastnejšie – rodinu. Aktívne vyhľadávajú, pripravujú a sprevádzajú náhradných rodičov, ktorí opusteným deťom umožnia prežiť plnohodnotné a láskyplné detstvo.

Úsmev ako dar chce byť deťom z Centier pre deti a rodiny a náhradných rodín čo najbližšie. Len z blízkosti sa totiž dá postrehnúť, či dieťa niečo trápi alebo teší a byť mu poruke, keď to najviac potrebuje. V nitrianskej pobočke to vedia. Sú prítomní v živote už celej jednej generácie detí a aspoň sčasti zmierňujú tú nezmieriteľnú neprítomnosť vlastných rodičov.

Pridaj komentár