SNENIE KAMEŇA

SNENIE  KAMEŇA – REVERIE OF A STONE

poézia:          Mila Haugová svk

obraz:            Igor Benca /svk

tanec:            Billie Hanne /be  

                       Roberta Štěpánková /svk

hudba:           Amund Røe /no  

                       Romana Uhlíková /svk  

Okamihy tvorby v priestore: tanec – hudba – poézia – obraz

Instants of creation in space: dance – music – poetry – visuals

Premiéru predstavenia Snenie kameňa odohrajú umelci dňa 28. 4. 2017 v Starom Divadle Karola Spišáka v Nitre, a vzápätí 29. 4. 2017 pocestujú s predstavením do Bratislavy. Predstavenie je výsledkom medzinárodného interdisciplinárneho projektu, ktorý prináša divákovi príležitosť zažiť tvorbu príbehu v každom okamihu jeho vznikania.
Spolupráca šiestich umelcov sa zrodila z potreby prepojiť špecifickosť a potenciál umeleckej tvorby každého z nich do jednoliateho interdisciplinárneho diela. Projekt bol zahájený v novembri 2016 odkedy každý z umelcov povoľuje kryštalizácii vlastných inšpirácií na základe spoločnej štruktúry. Predstavenie je umeleckým spracovaním mýtu vznikania miesta, na základe tripartitnej konštrukcie. I. Nikdy a nikde nekončiaci priestor, územie nepoznaného, nehmatateľného – II. Pasáž, prechod – III. Miesto, zóna poznaného, dosiahnuteľného.

Tanečnice Billie Hanne a Roberta Štěpánková a hudobníci Romana Uhlíková a Amund Roe tvoria v každom okamihu vznikania diela. Tanec a hudba sú sprevádzané poéziou Mily Haugovej a obrazmi scény dotvorenej Doc. akad. mal. Igorom Bencom. Umelci v predstavení povoľujú inšpirácii plynúcej z napätia troch dejstiev prenikať do svojej neustále vznikajúcej tvorby a pozývajú tak diváka do časopriestoru denného snenia, predstáv a spomienok tela. 

Snenie kameňa je naša predstava kameňa, ktorý sníva. Dýchajúca lastúra. Je to mierumilovné vykročenie k nepoznanému. V okamihu súmraku – Svetlo meniace svetlo – zmierenie dualít, kedy sa nehmatateľného môžeme začať dotýkať. Nič sa stáva niečím. Vtedy máme čas spoznávať a zabúdať – pamäť tela. Z neobsiahnuteľného priestoru vzniká Miesto.

 

Po predstavení sa vo foyer Klubu TATRA uskutoční diskusia s umelcami.

 

 

Mila Haugová /svk

je jednou z hlavných postáv súčasnej slovenskej poézie. Debutovala v roku 1980 svojou prvou básnickou zbierkou Hrdzavá hlina a odvtedy znovupotvrdzovala nadčasovosť  a unikátnosť svojej poézie zbierkami Premenlivý povrch (1983), Možná neha (1984), Čisté dni (1990), Praláska (1991), Dáma s jednorožcom (1995), Alfa Centauri (1996), Archívy tela (2005) či Pomalá lukostrelkyňa (2010). Jej tvorba pochádza z diaľky samoty, kam autorka odchádza, aby sa otvorila mýtu, čistému času. Táto vzdialenosť je skrotená kryštalizujúcim sa slovom, ktoré pochádza z vnímajúceho tela. Intímne priblíženie sa prírode zmyslami je zdrojom hlbokého, snáď najčistejšieho (seba)poznania.

Is one of the main slovak contemporary poets. She debuted in 1980 with her first collection of poems Hrdzavá hlina and since then she has been reconfirming the timelessness and uniqueness of her poetry with the books Premenlivý povrch (1983), Možná neha (1984), Čisté dni (1990), Praláska (1991), Dáma s jednorožcom (1995), Alfa Centauri (1996), Archívy tela (2005) or Pomalá lukostrelkyňa (2010). Her poetry comes from the distance of solitude, where the author goes to open herself for the myth, the pure time. This distance is tamed by a crystallizing word coming from her sentient body. Approaching the nature through her senses is a source of deep, probably the purest (self)knowledge

Igor Benca /svk 

je jedným z najvýznamnejších slovenských grafikov.  Od 80.tych rokov sa aktívne venoval tvorbe grafiky, celý čas však zostal otvorený práci s rôznymi, častokrát experimentálnymi, technikami. Jeho diela sú bravúrnou prácou udržiavajúcou napätie duality abstrakcie a konkrétnosti, prekračujúc hranice očakávaného neobyčajným/lahodiacim asymetrickým odklonom. Do svojej tvorby projikuje vlastnú percepciu aktuálnej spoločnosti, vždy však myslí na človeka – ako On vníma, cíti, myslí; necháva priestor pre otázku i protirečenie. Svojou tvorbou presahuje možnosti novej technológie zostávajúc verný vlastnej lyrike ´človeka hodeného do sveta´. Igor Benca je tvorcom mnohých slovenských známok. Od roku 2001 vedie Katedru grafiky na Akadémii Umení v Banskej Bystrici.

is one of the most significant slovak graphic makers. Since 80.-ties he has been actively dedicated to the technique of the graphic, yet remaining open to diverse experimental art techniques. His oeuvres are an exquisite piece of art work maintaining permanent tension in the duality of the abstract and concrete, transversing the borders of the expected by an unusual asymmetrical side step. His perception of the actual society is constantly projected into his work, however he never forgets the Other – how He perceives, feels, thinks; there is space left for a question, even a contradiction. With his work, Igor exceeds the possibilities of the new technologies staying close to the proper lyrics of ´a man thrown into the world´. Igor is the author of a number of slovak stamps. Since 2001 he has been leading the Department of graphic at the Academy of the Arts in Banská Bystrica.

Billie Hanne /be  

je výnimočnou improvizátorkou. Od roku 2009 rozvíja svoju zvučnú tvorbu sólistky rovnako ako bohaté medzinárodné medziodborové spolupráce. Tanec, choreografia a poézia sú tkané do seba v každej chvíli jej tvorby. Poetický tanec a telesná poézia, ktoré sa zhmotňujú v a prostredníctvom tela, nesú jemný ale jasný podpis. Obrazy z pradávnej minulosti stretávajú nepoznané no tušené línie budúcnosti práve tam, kde sa vízia stretáva so zemou v okamihu pohybu. Billie Hanne sídli v Bruseli, je jednou zo súboru Allen´s Line vedeného Julyenom Hamiltonom.

is an outstanding instant composer. Since 2009, she has been developing a sound solo work as well as rich international inter-artistic collaborations. Dance, choreography and poetry weave together and across each other in the very moment of  creation. Her poetic dance and corporeal poetry that materialize in and through the body carry soft and clear signature. Images from ancient past meet the unknown yet scented lines of the future right where the vision meets the earth in the instant of a move. Billie Hanne is based in Brussels, she is one of the Allen´s Line company directed by Julyen Hamilton.

Roberta Štěpánková /svk

je vyvíjajúcou sa tanečníčkou. Od roku 2012 sídli v Holandsku kde začala zahŕňať instantnú kompozíciu ako esenciálnu metodológiu prehlbovania osobných filozofických tém vzťahujúcich sa k – vonkajšiemu, vnútornému a medzi – priestoru. Prostredníctvom jej jasného telesného jazyka vyvoláva obrazy, ktoré žiadajú, aby boli nasledované a, vrstva po vrstve, odkrývané. Poézia jej tanca sa prelína s ľudskosťou každého z nás, vzbudzujúc u diváka dočasnú introverziu a neustálu seba-reflexiu. Tento rok predstavila svoje prvé sólo Liminal Anima l na Slovensku a v Španielsku. Roberta rozvíja medziodborové spolupráce v rámci Európy. Pracujúc ako psychoterapeutka, nasleduje vedomie a predstavivosť tela pri dosahovaní nového (seba)poznania.

is a growing dancer. Since 2012, she has been based in The Netherlands where she has begun involving instant composition as an essential methodology to deepen the personal philosophical themes related to the – inside, outside and in-between – spaces. Through her unequivocal corporal vocabulary, she conveys images that ask to be followed and uncovered layer by layer. The poesy of her dance overlaps with the humanity of each of us causing temporal introversion, and an awakening through constant self-reflection. This year, she premiered her first solo Liminal Anima l in Slovakia and Spain. She is developing different inter-artistic collaborations across Europe. Working as a psychotherapist, she follows the consciousness and imagination of the body to approach new (self)knowledge.

Amund Røe /no  

je talentovaný rozvíjajúci sa hudobný skladateľ, klavirista organista pochádzajúci z Nórska. Od 2012 sídli v Holandsku. Amund komponuje hudbu pre sólistov i orchestre, jeho diela sú prezentované v Holandsku, Nórsku a Francúzsku. Jeho tvorba sa špecializuje  na elektronickú kompozíciu. Citlivé zaobchádzanie so zvukom každodennosti života, ktorý je v okamihu premenený do elektronického signálu charakterizuje jeho tvorbu. Amund prirodzene vedie poslucháča do atmosféry prehĺbenej intimity, vyzdvihujúc hodnotu každého detailu. Náznak približujúcej sa drámy sa sprítomňuje v jeho kompozícii a hre, evokujúc takmer tragickosť, avšak vždy je v skladbe dostatok priestoru na individuálne zmierenie sa s dynamikou zvuku, pokojné ohmatanie hudobnej architektúry a opätovné umiestnenie seba samých vo sfére počutého.

is a talented evolving music composer, pianist and organist originally coming from Norway, since 2012 based in The Netherlands. Amund has been making compositions for soloists as well as for orchestras, his pieces have been presented in The Netherlands, Norway and France. His work is specialized in the electronic composition. The delicate handling of the quotidian life sounds being instantly transformed into the electronics is characteristic for his work. He achieves creating an atmosphere of a great intimacy enhancing the value of every detail. A hint of approaching a drama weaves its thread along his composition and play, evoking almost a tragedy to expect, but there is always enough space for our individual reconciliation with the dynamics of the sound, tranquil palpation of the musical architecture and re-location of our-selves in the sphere of the heard.

Romana Uhlíková /svk  

je mladou a dynamicky rastúcou kontrabasistkou. Pochádza z Nitry a už štvrtý rok študuje hudbu vo švajčiarskom Bazileji. Romana sa odmalička aktívne podieľala na obohatení slovenskej klasickej hudobnej scény. Od roku 2011 sa v hre upriamila na barokovú hudbu, stala sa súčasťou domácich i zahraničných profesionálnych hudobných telies, s ktorými prezentovala svoju hru (o. i. Musica aeterna, Czech Ensemble Baroque, Wiener Akademie, Kammerorchester I tempi, Ensemble symphonique Neuchatel, Collegium Musicum Basel). Romanina precíznosť a ženská krehkosť prichádzajú do vizuálneho kontrastu s materiálnou formou kontrabasu, ten však zároveň výstižne odzrkadľuje jej vytrvalosť, transcendentnosť a hĺbku.

is young and dynamically growing double-bass player. Originally coming from Nitra, she has studied music play in Basel for four years now.  Since childhood, Romana has been actively involved in enriching the slovak classical music scene. Since 2011, she has focused herself to the baroque music, becoming part of several national and international musical ensembles (e. g. Musica aeterna, Czech Ensemble Baroque, Wiener Akademie, Kammerorchester I tempi, Ensemble symphonique Neuchatel, Collegium Musicum Basel). When playing, her finesse and feminine tenderness comes to an evocative visual contrast with the material form of her instrument. The double-bass at the same time eloquently reflects her stamina, transcendence and depth.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia