Infozákon

Prístup k informáciám

Ak žiadate informácie:

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Starého divadla Karola Spišáka v Nitre o poskytovaní informácií   v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ul. 7. pešieho pluku 41, 949 01 Nitra
 • písomne osobným doručením do podateľne SDKSvN
 • telefonicky:  037/ 6525003
 • elektronickou poštou na adresu: riaditel@sdn.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 hod.. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník

spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.9. 2015

Rozmnožovanie:

 • 1 strana čiernobiela kópia 0,03 €

Informácia poskytnutá na CD – nosiči

 • 1 ks CD – nosič a obal 1,50 €
 • 1 ks DVD – nosič a obal 3,00 €

Informácia poskytnutá e – mailom zadarmo

 

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC

 • 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05 €
 • 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10 €

Odosielanie informácií poštou:

 • podľa Cenníka Slovenskej pošty š.p.

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácii výšku 1,66 € bude SDKSvN poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne SDKSvN, alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.

Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Faktúry | január 2017 Stiahnuť pdf
Faktúry | február 2017 Stiahnuť pdf
Faktúry | marec 2017 Stiahnuť pdf
Faktúry | apríl 2017 Stiahnuť pdf
Faktúry | máj 2017 Stiahnuť pdf
Faktúry | jún 2017 Stiahnuť pdf
Faktúry | júl 2017 Stiahnuť pdf
Faktúry | august 2017 Stiahnuť pdf
Faktúry | september 2017 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Objednávky | 10. január 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. január 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. január 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. február 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. február 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 28. február 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. marec 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. marec 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. marec 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. apríl 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. apríl 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. apríl 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. máj 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. máj 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. máj 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. jún 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. jún 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. jún 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. júl 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. júl 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. júl 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. august 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. august 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. september 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. september 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. september 2017 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. október 2017 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Oznam – Prenájom priestorov Stiahnuť pdf
Oznam o predaji hnuteľného majetku – Belumi pumpy Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Vyhodnotenie činnosti za rok 2013 Stiahnuť pdf
Vyhodnotenie činnosti za rok 2014 Stiahnuť pdf
Vyhodnotenie činnosti za rok 2015 Stiahnuť pdf
Vyhodnotenie činnosti za rok 2016 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Stavivo s.r.o. | Suma: 1200,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Doxx stravné lístky | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania Stiahnuť pdf
Tralaškola | Suma: 316,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
ZŠ Škultétyho | Suma: 297,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Ľubomír Pukša – Rondo | Suma: 465,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Jánsky, s.r.o. | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti tlače a grafický dizajn Stiahnuť pdf
Pronetis, s.r.o. | Zmluva o dielo č. 2/2017 Stiahnuť pdf
UMA Production s.r.o. | Suma: 450,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Umelecká agentúra Pinguino s.r.o. | Suma: 900,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Úsmev ako dar | Suma: 450,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Close Harmony Friends | Suma: 900,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Viliam Solčáni | Nájomná zmluva na 10 dní | Klub Tatra Stiahnuť pdf
En production | Suma: 450,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Viliam Solčáni | Nájomná zmluva | Klub Tatra Stiahnuť pdf
Creat studio s.r.o. | Suma: 200,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
UMA Production s.r.o. | Suma: 450,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
ZŠ Fatranská | Suma: 357,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Osiris Pharma Trade s.r.o. | Suma: 600,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Městké divadlo Zlín | Suma: 480,00 € | Smlouva o vystoupení Stiahnuť pdf
ZŠ Tulipánová | Suma: 357,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Súkromné konzervatórium, Nitra | Suma: 495,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava | Suma: 900,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
SZFE Budapešť, Maďarsko | Suma: 1500,00 € | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 Stiahnuť pdf
J. J. Strossmayer University, Osijek, Chorvátsko | Suma: 670,00 € | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 Stiahnuť pdf
Štúdio SKDK, Topoľčany | Suma: 50,00 € | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 Stiahnuť pdf
Vaskakas Puppet Theatra Gyor, Maďarsko | Suma: 500,00 € | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 Stiahnuť pdf
PWST Wroclaw, Poľsko | Suma: 1300,00 € | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 Stiahnuť pdf
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu | Memorandum o spolupráci Stiahnuť pdf
Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava | Suma: 1300,00 € | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 Stiahnuť pdf
Divadlo Polárka, Brno, Česká republika | Suma: 1600,00 € | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 Stiahnuť pdf
DAMU Praha, Česká republika | Suma: 1000,00 € | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 Stiahnuť pdf
Art Pegas, Nitra | Suma: 495,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Tralaškola, Nitra | Suma: 495,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Old School Brothers | Suma: 495,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
ZUŠ Rosinského, Nitra | Suma: 297,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Stanislav Orovnický VODOSTAV | Suma: 1547,00 € | Kúpna zmluva Stiahnuť pdf
Asociácia Divadelná Nitra | Zmluva o výpožičke osobného automobilu Stiahnuť pdf
Emma production, Praha | Suma: 750,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
SVD, Báčsky Petrovec | Suma: 500,00 € | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Stiahnuť pdf