Infozákon

Prístup k informáciám

Ak žiadate informácie:

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice Starého divadla Karola Spišáka v Nitre o poskytovaní informácií   v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ul. 7. pešieho pluku 41, 949 01 Nitra
 • písomne osobným doručením do podateľne SDKSvN
 • telefonicky:  037/ 6525003
 • elektronickou poštou na adresu: riaditel@sdn.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 hod.. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník

spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1.9. 2015

Rozmnožovanie:

 • 1 strana čiernobiela kópia 0,03 €

Informácia poskytnutá na CD – nosiči

 • 1 ks CD – nosič a obal 1,50 €
 • 1 ks DVD – nosič a obal 3,00 €

Informácia poskytnutá e – mailom zadarmo

 

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC

 • 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05 €
 • 1 strana A 4 – farebná kópia 0,10 €

Odosielanie informácií poštou:

 • podľa Cenníka Slovenskej pošty š.p.

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácii výšku 1,66 € bude SDKSvN poskytnutá zadarmo.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne SDKSvN, alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.

Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Faktúry | december 2017 Stiahnuť pdf
Faktúry | január 2018 Stiahnuť pdf
Faktúry | február 2018 Stiahnuť pdf
Faktúry | marec 2018 Stiahnuť pdf
Faktúry | apríl 2018 Stiahnuť pdf
Faktúry | máj 2018 Stiahnuť pdf
Faktúry | jún 2018 Stiahnuť pdf
Faktúry | júl 2018 Stiahnuť pdf
Faktúry | august 2018 Stiahnuť pdf
Faktúry | september 2018 Stiahnuť pdf
Faktúry | október 2018 Stiahnuť pdf
Faktúry | november 2018 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Objednávky | 10. január 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. január 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. január 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. február 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. február 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 28. február 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. marec 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. marec 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. marec 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. apríl 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. apríl 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. apríl 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. máj 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. máj 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. máj 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. jún 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. jún 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. jún 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. júl 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. júl 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. júl 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. august 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. august 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. august 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. september 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. september 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. september 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. október 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. október 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 31. október 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 10. november 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 20. november 2018 Stiahnuť pdf
Objednávky | 30. november 2018 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Informácia o spracovaní osobných údajov SDKSvN 2018 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Vyhodnotenie činnosti za rok 2017 Stiahnuť pdf
Dátum zverejnenia Názov dokumentu
Schmikal Štefan, Výčapy – Opatovce | Zmluva o dielo 1/2018 Stiahnuť pdf
Spoločnosť Still SR, s.r.o., Nitra | Suma: 1600,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Slovenské komorné divadlo, Martin | Suma: 900,00 € | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Stiahnuť pdf
Doxx stravné lístky | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania Stiahnuť pdf
Tralaškola, Nitra | Suma: 316,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
KVS U Tří kohoutu, Brno | Suma: 600,00 € | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Stiahnuť pdf
Jánsky, s.r.o. | Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti tlače a grafický dizajn Stiahnuť pdf
Pronetis, s.r.o. | Zmluva o dielo č. 2/2018 Stiahnuť pdf
Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie na festival V4 Stiahnuť pdf
Mesto Nitra | Zmluva o spolupráci Stiahnuť pdf
Vertigo, Nitra | Zmluva o spolupráci Stiahnuť pdf
Fond na podporu umenia, Bratislava | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na festival V4 Stiahnuť pdf
Aura-pont s.r.o., Praha | Suma: 500,00 € | Licenčná zmluva Stiahnuť pdf
BD-production s.r.o., Sereď | Suma: 465,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Povalač s.r.o., Nitra | Suma: 1200,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
RTVS, Bratislava | Suma: 10000,00 € | Zmluva o spolupráci pri zaznamenávaní a vysielaní kultúrneho podujatia Stiahnuť pdf
SPDDD Úsmev ako dar, o. z., Nitra | Suma: 450,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Povalač s.r.o., Nitra | Suma: 1500,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava | Suma: 300,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Krajské osvetové stredisko, Nitra | Suma: 160,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Viliam Solčáni | Nájomná zmluva | Klub Tatra Stiahnuť pdf
ZŠ Fatranská, Nitra | Suma: 357,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Dohoda č. 18-16-51A2-17, medzi ÚPSVR a SDKSvN Stiahnuť pdf
ZŠ Tulipánová, Nitra | Suma: 476,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
SVD Báčsky Petrovec, Srbsko | Suma: 500,00 € | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Stiahnuť pdf
Fond na podporu umenia, Bratislava | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – Prízraky Stiahnuť pdf
Fond na podporu umenia, Bratislava | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – Najmenší cirkus Stiahnuť pdf
Asociácia Divadelná Nitra | Dohoda o spolupráci Stiahnuť pdf
Divadlo Drak, Hradec Králové | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 2018 Stiahnuť pdf
Teatr Lalka, Warszawa | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 2018 Stiahnuť pdf
Markuszínhás, Pécs | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 2018 Stiahnuť pdf
Divadla Kladno s. r. o., Kladno | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 2018 Stiahnuť pdf
DAMU, Praha | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 2018 Stiahnuť pdf
Dezorzovo lútkové divadlo, Bratislava | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 2018 Stiahnuť pdf
SZFE, Budapešť | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 2018 Stiahnuť pdf
Theater der Jungen Welt, Lipsko | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 2018 Stiahnuť pdf
Akademia Sztuk Teatralnych, Wroclaw | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 2018 Stiahnuť pdf
Akadémia Umenia, Osijek | Zmluva o účinkovaní na festivale V4 2018 Stiahnuť pdf
Tralaškola, Nitra | Suma: 237,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
SZUŠ Art Pegas, Nitra | Suma: 396,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Tralaškola, Nitra | Suma: 396,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Tralaškola, Nitra | Suma: 316,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
OZ StArt, Nitra | Suma: 750,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Kolektívna zmluva pre VS 2018 Stiahnuť pdf
INTERLUX Lighting spol. s r.o., Bratislava | Suma: 21999,48 € | Zmluva o dielo Stiahnuť pdf
INTERLUX Lighting spol. s r.o., Bratislava | Suma: 49440,00 € | Zmluva o dielo Stiahnuť pdf
Protokol o zverení majetku do správy Stiahnuť pdf
Bc. Marek Kóša, Branč | Suma: 90,00 € | Kúpna zmluva Stiahnuť pdf
3T – Tri Tvorivé Tvory | Suma: 450,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Zmluva o spolupráci na festivale Divadelná Nitra Stiahnuť pdf
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Stiahnuť pdf
Zmluva s Komunálnou poisťovňou Stiahnuť pdf
Zmluva o prenájme rohoží Stiahnuť pdf
Osiris s.r.o. | Suma: 765,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf
Hot Jazz s.r.o. | Suma: 600,00 € | Zmluva o prenájme Stiahnuť pdf